Szlaki turystyczne

Home / Szlaki turystyczne

Jak wynika z uzyskanych informacji na Wyspie Bielawa funkcjonują obecnie dwa szlaki turystyczne: ścieżka przyrodnicza „Wyspa Bielawa” stworzona przez Heinza Packa oraz szlak kajakowy Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Pierwsza z nich, jak wskazuje jej nazwa położona jest na Pojezierzu Drawskim, w centralnym jego części. Na Bielawę, która jak wspomniano wcześniej jest piątą co do wielkości wyspą śródlądową w Polsce
z powierzchnią kształtującą się na obszarze ok. 80 ha. Można dostać się poprzez wypożyczenie sprzętu pływającego w Starym Drawsku bądź Czaplinku lub skorzystanie
z usług przewoźnika, który oferuje kursy kutrem turystycznym. Ścieżka turystyczna zlokalizowana jest na terenie wchodzącym w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego. Park ten ze względu na występujące w nim szczególne walory kulturowe, krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne objęty jest w całości ochroną. Mimo to teren Parku w całości jest dostępny dla turystów, jednakże o zasadach korzystania z jego walorów, turyści dowiadują się z zamieszczonych na wyspie tablic informacyjnych.

Fot. 40. Oznakowanie ścieżki przyrodniczej

źródło: Wirginia Twardych

Celem wiodącym, dla którego stworzona została ścieżka była chęć zapoznania turystów z jakże bogatą fauną i florą okolicy. Trasa przedmiotowej ścieżki wytyczona została wzdłuż brzegu Wyspy, tym samym uniknięto prowadzenia jej przez tereny prywatne. Niewątpliwą atrakcją dla wszystkich przybywających na trasie jest wieża, która służy do obserwacji ssaków mieszkających na Bielawie oraz kolonii kormoranów, które zamieszkują małą wysepkę obok. Początek ścieżki przyrodniczej znajduje się od strony Starego Drawska przy pomnikowym buku.

Fot. 41. Wieża widokowa

źródło: Wirginia Twardych

Fot. 42. Wyspa kormoranów jesienią

źródło: Wirginia Twardych

Ryc. 4. Ścieżka Przyrodnicza na Wyspie Bielawie

źródło: folder Urząd Miasta i Gminy Czaplinek

Jak podają informacje zamieszczone w licznie wydawanych folderach turystycznych na trasie zlokalizowanych jest osiem przystanków:

 • Pomnik przyrody – jak wspomniane zostało wyżej największą atrakcją Bielawy jest leżący obecnie buk, który w trakcie swojego ponad 200-letniego życia osiągnął wysokość ok. 30m. oraz obwód 790cm. Ciągle jednak uchodzi on za jedno
  z najokazalszych drzew Drawskiego Parku Krajobrazowego.

 • Wieża obserwacyjna – budowla ta została wzniesiona w północnej części wyspy na stoku, który jest doskonałym punktem obserwacyjnym na granicząca z lasem niewielką łąkę. Z wieży można podziwiać hasające na wyspie dziki, sarny i zające szaraki. W okolicach wieży znaleźć można także norę lisa, który jest największym naturalnym drapieżnikiem zamieszkującym Bielawę. Wieża stanowi doskonałą możliwości podziwiania ptaków terenów otwartych takich jak: pliszki siwe i pliszki żółte, skowronki, sroki, oknówki, pokląskwy i dymówki. Na przelotach spotyka się czajki i żurawie a także ptaki drapieżne: myszołowy zwyczajne i błotniaki stawowe.

 • Las – porastający Bielawę las stanowią przede wszystkim drzewostany olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i jesionu wyniosłego. W podszycie spotyka się dziką różę, maliny, głóg oraz czeremchę. Przytulia czepna, dąbrówka rozłogowa, pokrzywa zwyczajna i glistnik jaskółcze ziele stanowią bogate runo. W skutek zaprzestania użytkowania gruntów rolnych, las wkracza na środkową część wyspy.

 • Ptaki leśne – na różnych piętrach lasu porastającego wyspę spotkać można różne gatunki ptaków. Są nimi przede wszystkim: sikora modra, bogatka i uboga, zięba, kos, rudzik, wilga, grzywacz, trznadel, pierwiastek, kowalik, dzięcioł duży, szpak, kukułki oraz drozd śpiewak.

 • Płazy – na bogactwo fauny Bielawy składają się również trzy pospolite gatunki płazów, które można zaobserwować w wilgotnych partiach lasu: żabę trawną, żabę moczarową oraz ropuchę szarą. Gatunki te rozmnażają się w kilku zlokalizowanych na Bielawie oczkach wodnych. Żywią się one dużą ilością owadów i ich larw oraz ślimaków, regulując w ten sposób naturalną biocenozę Wyspy.

 • Wyspa kormoranów – znajdująca się w pobliżu Bielawy wysepka stała się koloniom lęgową kormoranów czarnych. Kormorany te budują one gniazda na koronach drzew, które jednak w krótkim czasie obumierają w skutek licznego gromadzenia się odchodów ptaków. Nagie konary stanowią doskonałą okazje do obserwacji ptaków w kolonii, stanowi to jednak zagrożenie poprzez ich widoczność dla drapieżników. Ptaki te można podziwiać w kolonii i na jeziorze od maja do września, a sylwetka kormorana jest symbolem ścieżki przyrodniczej.

 • Murawa – siedlisko suche, ubogie w składniki pokarmowe zlokalizowane jest
  w centralnej części wyspy, wykształciło się na niej murawa, na którą składają się: trawy bylin i kserofitów. W jej skład wchodzą m.in. kostrzewa owcza, jastrzębiec kosmaczek, krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny i macierzanka piaskowa. Na murawę składają się także rośliny objęte częściową ochroną gatunkową, takie jak: pierwiosnek lekarski i kocanki piaskowe. Kolejnym etapem przemiany ekosystemu wyspy jest postępujące zalesienie.

Trasa powrotu ścieżką przyrodniczą „Wyspa Bielawa” jest taka sama jak trasa dojścia. Wyjątkiem jest odcinek przecinający środkową część wyspy, na którym zlokalizowany jest przystanek ósmy, czyli murawa. Warto podkreślić, że na Wyspie znajdują się dwie altany będące dobrą okazja do rozpalenia ogniska, a na trasie wycieczki rozstawione są ławki. Należy zaznaczyć, że cała trasa ścieżki przyrodniczej jest bardzo dobrze opisana poprzez tablice informacyjne w języku polskim i niemieckim. Zwiedzanie Wyspy można rozpocząć od pomostu położonego przy zachodnim jej brzegu.

Omawiając ścieżkę przyrodniczą „Wyspa Bielawa” wspomnieć należy, że jej długość stanowi 4 km, czas przejścia to 1,5 godz. a cała ścieżka przeznaczona jest dla turystyki pieszej. Stopień trudności jej przebycia określony został na poziomie łatwym.

Drugą spośród wspomnianych ścieżek turystycznych jest spływ kajakowy na rzece Drawie. Dla mieszkańców okolicy ma on szczególny charakter, bo to właśnie w spływie po Pojezierzu Drawskim w roku 1955, 1961 oraz 1967 uczestniczył Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła. To na jego cześć w roku 2005 odsłonięty został przy promenadzie na jeziorze Drawskim pomnik Jana Pawła II, który od 3 października 2003 roku mocą podjętej uchwały Rady Miasta i Gminy Czaplinek stał się Honorowym Obywatelem Miasta.

Fot. 43. Pomnik Papieża Jana Pawła II

źródło: http://wrota.czaplinek.pl