Klimat

Home / Klimat

Obszar, którego powierzchnia roztacza się między Pojezierzem Drawskim
i Pojezierzem Szczecińskim charakteryzuje się szczytowym ukształtowaniem terenu oraz obecnością łańcucha wzgórz morenowo – czołowych. Ma to zdecydowany wpływ na charakter obecnego tutaj klimatu.
Według Romera „klimat tu występujący jest przykładem wpływów klimatycznych krain poznańskiej i drawskiej, a więc obszarów pojeziernych
i wielkich dolin. Jest to strefa klimatu umiarkowanego, kształtującego się pod wpływem ścierania się wpływów oceanicznych – atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego. Przeważają wiatry zachodnie, dominujące w okresie lata i jesieni. Zimą najczęściej występują wiatry południowo-zachodnie. Pogoda korzystna pod względem biometeorologicznym (dni z pogodą ciepła, komfortową i chłodną bez stanów parności
i opadów codziennych) panuje przez większą część roku (średnia wieloletnia 283,6 dni). Najwięcej dni o optymalnych warunkach pojawia się w czerwcu, najmniej – w lutym. Pogoda niekorzystna (całodzienne opady i zamglenia) występuje ok. 46 dni w roku, najrzadziej
w czerwcu (średnio 1,5 dnia), najwięcej w listopadzie, grudniu i marcu – średnio 5 dni
w miesiącu.”

Pojezierze Drawskie jest miejscem wyjątkowym pod względem klimatu, gdyż jest to obszar, w którym masy powietrza nachodzą na siebie, dzięki czemu w ciągu dnia pogoda może ulegać kilkakrotnej zmianie.

Liczba ciepłych dni w roku to 18-22 (temperatura powyżej 250C). Amplituda temperatur na pojezierzu Drawskim charakteryzuje się łagodnością. Średnia roczna temperatura wynosi w granicach 7,0oC, a średnia w okresie maj-lipiec około 14,40. Opady roczne liczone są w granicach ok. 600 mm.